• Proizvodnja AG kamena za oblaganje podova i fasada.
  • Proizvodnja kamenih agregata za spravljanje betona.
  • Proizvodnja tampona (tucanika) za izradu zastora kod saobrać

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Project details